Русско-сербский тематический словарь. Таблички, указатели.

Русский

Сербский
Произношение
надпись
natpis
на́тпис
указатель
putokaz
пу́токаз
табличка
tablica, ploča
та́блица, пло́ча
стрелка
kazaljka
ка́залька
плакат
plakat
пла́катпредупреждение
opomena
о́помэна
предостережение
upozorenje
упозорэ́не
предупреждать
upozoriti
упо́зоритичасы работы
radno vreme
ра́дно врэ́мэ
рабочий день
radni dan
ра́дни дан
нерабочий день
neradni dan
нэ́радни дан
перерыв
pauza
па́уза
расписание
red
рэд
расписание движения
red vožnje
рэд во́жнедобро пожаловать
dobrodošli
добродо́шлиоткрыто
otvoreno
о́творэно
закрыто
zatvoreno
за́творэно
не работает
ne radi
нэ́ радивход
ulaz
у́лаз
выход
izlaz
и́злазна себя
gurni
гу́рни
от себя
vuci
ву́цискидка
popust
по́пуст
скидки
popusti
по́пусти
распродажа
rasprodaja
ра́спродая
бесплатно
besplatno
бэ́сплатноновинка
novitet
но́витэт
новое
novo
но́водля мужчин
za muškarce
за мушка́рце
для женщин
za žene
за жэ́нэ
для инвалидов
za invalide
за инвали́дэ
только для персонала
samo za osoblje
са́мо за о́соблевнимание!
pazi!
па́зи!
осторожно!
oprez!
о́през!
будьте осторожны!
budite oprezni!
бу́дитэ о́презни!
опасность
opasnost
о́пасност
опасно
opasno
о́пасноразрешено
dozvoljeno
до́зволено
запрещено
zabranjeno
за́бранено
купаться запрещено
kupanje zabranjeno
ку́пане за́бранено
курить запрещено
zabranjeno pušenje
за́бранено пу́шэне
проход запрещен
prolaz je zabranjen
про́лаз е за́бранен
проход закрыт
prolaz je zatvoren
про́лаз е за́творэн
частная собственность
privatan posed
при́ватан по́седвысокое напряжение
visok napon
ви́сок на́пон
окрашено
obojeno
о́боено
ремонт
remont
рэ́монтобъезд
zaobilazak
заоби́лазак
частная парковка
privatni parking
при́ватни па́ркинг


Комментарии