Русско-сербский тематический словарь. Аэропорт.Русский

Сербский
Произношение
аэропорт
aerodrom
а́эродром
терминал
terminal
тэрми́нал
пассажирский терминал
putnički terminal
пу́тнички тэрми́нал
самолет
avion
ави́он
вертолет
helikopter
хэлико́птэр
авиакомпания
aviokompanija
авиокомпа́ния
авиалиния
avio-linija
а́вио-ли́ния
рейс
let
лэт
вылет
polazak, odlazak
по́лазак, о́длазак
прилет
dolazak
до́лазак
прилететь
doletiti
долэ́тэти
время вылета
vreme polaska/odlaska
врэ́мэ по́ласка/о́дласка
время прилета
vreme dolaska
врэ́мэ до́ласка
задерживаться
kasniti
ка́снити
задержка вылета
kašnjenje polaska/odlaska
ка́шнене по́ласка/о́дласка
регистрация
prijavljivanje
приявли́ване
стойка регистрации
šalter za  prijavljivanje
ша́лтэр за приявли́ване
зарегистрироваться
prijaviti se
прия́вити сэ
авиабилет
aviokarta, avionska karta
авиока́рта, авио́нска ка́рта
эконом-класс
ekonomska klasa
э́кономска кла́са
бизнес-класс
biznis klasa
би́знис кла́са
первый класс
prva klasa
пр́ва кла́са
посадочный талон
kupon za ukrcavanje
ку́пон за укрца́ване
выход
izlaz
и́злаз
выход на посадку
izlaz za ukrcavanje
и́злаз за укрца́ване
чемодан
kofer
ко́фэр
дорожная сумка
putna torba
пу́тна то́рба
сумочка
tašna
та́шна
рюкзак
ranac
ра́нац
багаж
prtljag
пр́тляг
ручная кладь
ručni prtljag
ру́чни пр́тляг
сдать багаж
predati prtljag
прэ́дати пр́тляг
вес багажа
težina prtljaga
тэжи́на пртля́га
перевес багажа
višak prtljaga
ви́шак пртля́га
доплата
doplata
до́плата
получить багаж
dobiti prtljag
до́бити пр́тляг
розыск багажа
potraga prtljaga
по́трага пртля́га
тележка (для багажа)
kolica
коли́ца
информационное табло
informativna tabla
и́нформативна та́бла
информация
informacija
информа́ция
объявлять
objavljivati
объявли́вати
посадка на рейс
ukrcavanje na let
укрца́ване на лэт
посадочная полоса
pista
пи́ста
совершать посадку
sletati
слэ́тати
таможня
carina
ца́рина
таможенник
carinar
ца́ринар
декларация
deklaracija
дэклара́ция
заполнить декларацию
popuniti deklaraciju
по́пунити дэклара́цию
декларировать
deklarisati
дэклари́сати
паспортный контроль
pasošna kontrola
па́сошна контро́ла
паспорт
pasoš
па́сош
зал ожидания
čekaonica
чекао́ница
ждать
čekati
че́кати
провожать
pratiti
пра́тити

Комментарии