Русско-сербский тематический словарь. Водный транспорт.Русский

Сербский
Произношение
корабль, судно
brod
брод
лодка
čamac
ча́мац
катер
motorni čamac
мо́торни ча́мац
парусник
jedrenjak
е́дреняк
яхта
jahta
я́хта
круизный лайнер
kruzer
кру́зэр
паром
trajekt
тра́ект
катамаран
katamaran
катама́ран
подводная лодка
podmornica
по́дморница
плавсредства
plovila
пло́вилакруиз
krstarenje
крста́рэне
плавание
plovidba
пло́видба
поездка на корабле
vožnja brodom
во́жня бро́дом
поездка на лодке
vožnja čamcem
во́жня ча́мцэмпарусный спорт
jedrenje
е́дрэне
соревнование по парусному спорту
jedriličarsko takmičenje
е́дриличарско та́кмичэне
регата
regata
рэга́тарыболовное судно
ribarski brod
ри́барски брод
туристический корабль
turistički brod
тури́стички брод
военный корабль
vojni brod
во́йни брод
гражданское судно
civilni brod
ци́вилни брод
частный корабль
privatni brod
при́ватни бродмарина
marina
мари́на
гавань, порт
luka
лу́ка
причал, пристань
pristanište
при́стаништэ
причаливать
pristajati
при́стаяти
отчаливать
otiskivati se
отиски́вати сэ
верфь
brodogradilište
бродогра́дилиштэпалуба
paluba
па́луба
мачта
jarbol
я́рбол
парус
jedro
е́дро
весло
veslo
вэ́сло
якорь
sidro
си́дро
поднять якорь
dići sidro
ди́чи си́дро
бросить якорь
spustiti sidro
спу́стити си́дро
якорная цепь
lanac za sidro
ла́нац за си́дротрюм
potpalublje
по́тпалубле
корма
krma
кр́ма
нос (корабля)
pramac
пра́мац
каюта
kabina
ка́бина
кают-компания
salon
са́лон
машинное отделение
mašinsko odelenje
ма́шинско одэлэ́не
радиорубка
radio kabina
ра́дио ка́бина
капитанский мостик
kapetanski most
капэ́тански моствинт
vijak
ви́як
люк
otvor
о́твор
поручень
ograda
о́града
трап
stepenice
стэ́пэницэканат
konopac
ко́нопац
веревка
uže
у́жэ
узел
čvor
чворкапитан
kapetan
капэ́тан
матрос, моряк
mornar
мо́рнар
экипаж
posada
по́сада
член экипажа
član posade
члан по́садэ
боцман
bocman
бо́цман
юнга
brodski momak
бро́дски мо́мак
кок
kuvar
ку́вар
судовой врач
brodski lekar
бро́дски лэ́кар
рыбак
ribar
ри́барсудовая аптечка
brodska apoteka
бро́дска апотэ́ка
морская болезнь
morska bolest
мо́рска бо́лэстсудовой журнал
brodski dnevnik
бро́дски днэ́вник
приборы
pribori
при́бори
подзорная труба
dogled
до́глэд
курс
pravac
пра́вац
маршрут
maršruta
маршру́та
фарватер
plovni put
пло́вни пут
морские мили
morske milje
мо́рске ми́ле
навигация
navigacija
навига́ция
координаты
koordinate
координа́тэмель
pličina
пли́чина
сесть на мель
nasukati se
насу́кати сэ
буря
bura
бу́ра
сигнал
signal
си́гнал
тонуть
tonuti
то́нути
затонуть
potonuti
пото́нути
спасательный круг
pojas za spasavanje
по́яс за спаса́ване

Комментарии