Русско-сербский тематический словарь. Болезни.
Русский

Сербский
Произношение
болеть
bolovati
бо́ловати
болезнь
bolest
бо́лэст
болезни
bolesti
бо́лэсти
острый
akutni
а́кутни
хронический
hronični
хро́нични
наследственный
nasledni
на́слэдни
врожденный
urođen
у́роджэн
заразные
zarazne
за́разнэ
незаразные
nezarazne
нэза́разнэ
эпидемия
epidemija
эпидэ́мия
пандемия
pandemija
пандэ́мия
вирус
virus
ви́рус
инфекция
infekcija
инфэ́кция
простуда
prehlada
прэ́хлада
простудиться
prehladiti se
прэхла́дити сэ
ангина
angina
анги́на
бронхит
bronhitis
бронхи́тис
воспаление легких
upala pluća
у́пала плу́ча
пневмония
pneumonija
пнэумо́ния
грипп
grip
грип
коронавирус
korona virus
коро́на ви́рус
диарея
diareja
диарэ́я
понос
proliv
про́лив
запор
zatvor
за́твор
отравление
trovanje
тро́ване
отравиться
otrovati se
отро́вати сэ
гастрит
gastritis
гастри́тис
аппендицит
apendicitis
апэндици́тис
язва
čir
чир
аллергия
alergija
алэ́ргия
астма
astma
а́стма
диабет
dijabetes, šećerna bolest
диябэ́тэс, шэ́чэрна бо́лэст
дальнозоркий
dalekovid
далэко́вид
близорукий
kratkovid
кратко́вид
катаракта
katarakta, siva mrena
катара́кта, си́ва мрэ́на
глаукома
glaukom, zelena mrena
глау́ком, зэ́лэна мрэ́на
инсульт
moždani udar
мо́ждани у́дар
инфаркт
infarkt
и́нфаркт
сердечный дар
srčani udar
ср́чани у́дар
паралич
paraliza
парали́за
болезнь Альцгеймера
Alchajmerova bolest
Алцха́ймэрова бо́лэст
деменция
demencija
дэмэ́нция
артрит
artritis
артри́тис
рахит
rahitis
рахи́тис
ревматит
reumatizam
рэумати́зам
атеросклероз
ateroskleroza
а́тэросклэроза
псориаз
psorijaza
псория́за
остеоартроз
artroza, osteoartroza
артро́за, остэоартро́за
онкология
onkologija
онколо́гия
рак
rak
рак
опухоль
tumor, novotvorina
ту́мор, новотво́рина
доброкачественная опухоль
dobroćudna novotvorina
до́брочудна новотво́рина
злокачественная опухоль
zloćudna novotvorina
зло́чудна новотворина
карцинома
karcinom
карци́ном
саркома
sarkom
са́рком
опухоль мозга
tumor mozga
ту́мор мо́зга
лейкимия
leukemija
лэукэ́мия
тиф
tifus
ти́фус
туберкулез
tuberkuloza
тубэркуло́за
чума
kuga
ку́га
холера
kolera
колэ́ра
малярия
malarija
ма́лария
ветряная оспа
varičela, ovčije boginje
варичэ́ла, о́вчие бо́гине
корь
morbili, male boginje
морби́ли, ма́лэ бо́гине
краснуха
crvenka
цр́вэнка
желтуха
žutica
жу́тица
герпес
herpes
хэ́рпэс
гонорея
gonoreja
гонорэ́я
сифилис
sifilis
си́филис
хладимиоз
hlamidioza
хладимио́за
мягкий шанкр
meki čir
мэ́ки чир
лобковая вошь
stidna vaš
сти́дна ваш
ВПЧ
HPV
хапэвэ
ВИЧ
HIV
ХИВ
СПИД
sida
си́да
гепатит В
hepatitis
хэпати́тис
цистит
cistitis
цисти́тис
энурез
enureza
энурэ́за
недержание мочи
nevoljno mokrenje
нэво́льно мо́крэне
миома матки
miom materice
мио́м ма́тэрицэ
киста яичника
cista jajnika
ци́ста я́йника
бесплодие
neplodnost
нэ́плодност
Комментарии